Thông báo - Hướng dẫn nghiệp vụ
Điều lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (17/03/2016 10:57)
Các tác phẩm báo chí đối ngoại xuất sắc bằng tiếng Việt và các tiếng nước ngoài, phục vụ đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam. (Ban hành theo Quyết định số 2914-QĐ/BTGTW, ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

“Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí)” (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí đối ngoại xuất sắc bằng tiếng Việt và các tiếng nước ngoài, phục vụ đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Đây là lần thứ hai Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại (lĩnh vực báo chí) được tổ chức. Trên cơ sở kết quả trao giải năm 2015 sẽ xem xét mở rộng sang các lĩnh vực khác như: xuất bản phẩm, chương trình, sự kiện… liên quan đến thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Điều 2. Mục đích và ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

- Ghi nhận và tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần vào sự nghiệp báo chí nói chung và báo chí đối ngoại nói riêng.

- Tạo động lực cho các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại. Tăng cường sự kết nối, trao đổi, phối hợp giữa các đơn vị báo chí đối ngoại; giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Đối tượng tham dự Giải

- Tất cả các nhà báo, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí và các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải, đều có quyền gửi tác phẩm tham dự Giải.

- Các cơ quan báo chí, thông tấn, các cấp Hội nhà báo tạo điều kiện, động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, hội viên, cộng tác viên tích cực lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải.

Điều 4. Tiêu chí xét trao Giải

1.Tiêu chí chung

1.1. Tác phẩm báo chí được xét trao “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí)” là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian quy định từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

1.2. Tác phẩm phải đảm bảo chính chân thực, thông tin chính xác, có tính thuyết phục cao, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam, cụ thể là:

- Có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu tiềm năng, tích cực hội nhập quốc tế.

- Thông tin chính xác, kịp thời, sinh động về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

- Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước.

- Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước, huy động sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

1.3. Các tác phẩm báo chí đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự thi “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí)” nhưng phải ghi rõ mức giải (đã đoạt được) cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

1.4. Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

2.Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

Loại hình báo chí xét trao giải thưởng bao gồm: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử, Ảnh báo chí. Bao gồm các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện.

Cụ thể như sau:

Báo in: Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

Phát thanh: Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình (không quá 5 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

Truyền hình: Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình (không quá 5 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn.

Báo điện tử: Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

Ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm: ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

Điều 5. Quy định về tác giả

Tác giả: là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả, hoặc tập thể tác giả trong và ngoài nước. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 5 tác phẩm tham dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.

Điều 6. Cơ cấu Giải thưởng

Cơ cấu Giải thưởng hàng năm được trao cho tác phẩm báo chí đối ngoại thuộc 05 loại hình báo chí (Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử, Ảnh báo chí), mỗi loại hình bao gồm: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích.

Điều 7. Quyền lợi cho các tác giả đoạt Giải

a) Đối với tác phẩm báo chí đoạt Giải Nhất, phần thưởng gồm có:

- Biểu trưng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí).
- Chứng nhận của Ban tổ chức.
- Tiền thưởng theo Quy định của Hội đồng Giải thưởng.

b) Đối với tác phẩm báo chí đoạt Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích, phần thưởng gồm có:
- Chứng nhận của Ban tổ chức.
- Tiền thưởng theo Quy định của Hội đồng Giải thưởng.

Điều 8. Ban Tổ chức Giải thưởng

Ban Tổ chức Giải thưởng hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ xét chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Ban Tổ chức Giải thưởng được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Trung ương trong quá trình hoạt động. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác truyền thông trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Điều 9. Hội đồng xét chọn Giải thưởng

Hội đồng Giải thưởng bao gồm: Ban Sơ khảo và Ban Chung khảo do Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải thưởng năm 2015 là Đài Truyền hình Việt Nam. Các thành viên Hội đồng Giải thưởng sẽ xét chọn giải trên cơ sở các thứ tiếng nước ngoài mà tác phẩm báo chí được trình bày (có bản dịch tiếng Việt kèm theo).

Đối với các tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt không cần bản dịch ra tiếng nước ngoài, nhưng có thể gửi bản tiếng nước ngoài nếu được chọn lựa đăng tải trên các phương tiện báo chí bằng tiếng nước ngoài. Ban Sơ khảo có trách nhiệm xét chọn sơ tuyển trình Ban Chung khảo xem xét, quyết định. Các thành viên của Ban Chung khảo không được có tác phẩm tham dự Giải.

Điều 10. Quy trình xét, công bố và trao Giải thưởng

Gồm 3 bước:

Bước 1. Xét chọn sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đối ngoại đã đăng tải gửi tham dự Giải sẽ được Ban Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng các tiêu chí xét trao giải để đưa vào vòng chung khảo.

Bước 2. Xét chọn chung khảo

Ban Chung khảo dựa trên kết quả của Ban Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải thưởng để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải thưởng của mỗi loại hình báo chí.

Bước 3. Công bố và trao Giải thưởng

Lễ công bố và trao “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí)” sẽ được Ban tổ chức Giải thưởng tổ chức vào tháng 5/2016.

Điều 11. Kinh phí hỗ trợ Giải thưởng

Kinh phí hỗ trợ “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí)” bao gồm kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức giải thưởng và Hội đồng xét chọn giải thưởng. Kinh phí tổ chức Lễ trao Giải thưởng và kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức xét giải thưởng được bố trí từ ngân sách của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và nguồn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

Các cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng Giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng Giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan thường trực của Giải thưởng. Cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải thưởng. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, Luật báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Điều lệ này, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Lập hồ sơ dự Giải

1.Về tác giả: Sơ yếu lý lịch tác giả gồm: họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email.

2.Về tác phẩm:

- Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn…của tác phẩm). Đối với báo in, báo điện tử: phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối, kèm theo 03 bản photocopy.

Đối với tác phẩm phát thanh: phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 1 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Đối với tác phẩm truyền hình: ghi lên đĩa DVD hoặc USB, ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng; kèm theo kịch bản với lời bình chi tiết.

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm × 24cm (ảnh đơn) và 12 cm×18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Điều lệ này.

- Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm tham dự Giải.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Ban Tổ chức, Hội đồng Giải thưởng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Điều lệ này. Điều lệ Giải thưởng có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có vấn đề chưa phù hợp, Ban Tổ chức, Hội đồng Giải thưởng và các tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại để Ban xem xét giải quyết hoặc bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Giải thưởng trong những năm tiếp theo...

Nguồn tin: HNBVN
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật