Thời sự
Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam (06/04/2017 21:43)
Ngày 30/3/2017, Chủ tịch HNBVN đã ký Quyết định Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Dưới đây là nội dung Quyết định và Danh sách Hội đồng.

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng xử lý
vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

 

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức học tập Luật Báo chí 2016; xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam gồm các ông, bà có tên (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Hội đồng cấp Trung ương và cấp tỉnh do Hội Nhà báo Việt Nam thành lập phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật về báo chí; có nhiệm vụ và quyền hạn: Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên; theo dõi ngăn chặn và xử lý những hành vi của hội viên vi phạm Điều lệ Hội và 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Điều 3. Các ông, bà có tên tại điều 1; Hội Nhà báo Việt Nam các tỉnh, thành phố, Liên chi hội, Chi hội trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như điều1, 3;
- Thường trực Thường vụ;
- Các đơn vị CQTƯ Hội
- Lưu VP, BKT.

                                                                           CHỦ TỊCH


                                                                             Đã ký

                                                                             THUẬN HỮU

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM
QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định 533/QĐ-HNBVN ngày 30 tháng 3 năm 2017 )

 


1. Đ/c Thuận Hữu – Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng
2. Đ/c Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng
3. Đ/c Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng
4. Đ/c Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng
5. Đ/c Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng
6. Đ/c Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng
7. Đ/c Phan Hữu Minh – Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Thường trực
8. Đ/c Trần Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên
9. Đ/c Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên
10. Đ/c Nguyễn Đức Lợi – Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên
11. Đ/c Nguyễn Thanh Lâm - Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin & Truyền thông, Ủy viên
12. Đ/c Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Vụ báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên
14. Đ/c Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin & Truyền thông, Ủy viên
15. Đ/c Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Ủy viên
16. Đ/c Mã Diệu Cương – Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên
17. Đ/c Phạm Văn Miên – Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, Ủy viên
18. Đ/c Phạm Văn Huấn – Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Ủy viên
19. Đ/c Nguyễn Quý Hòa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên
20. Đ/c Trần Bá Dung – Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên
21. Đ/c Nguyễn Gia Thụy – Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên
22. Đ/c Hà Thị Hồng Dương – Trưởng Ban công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên
23. Đ/c Hà Kim Chi – Phó Trưởng Ban kiểm tra, Ủy viên - Thư ký Hội đồng

 

Nguồn tin: hnbvn
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật