Lịch sử Báo chí
Đội ngũ nhà báo Quân đội nguyện suốt đời học tập đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (04/06/2008 10:18)

Tham luận tham gia Hội thảo toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam “Người làm báo Việt Nam Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức tại Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2008.

 

Một con người đã đi vào lịch sử dân tộc và nhân loại như một huyền thoại độc đáo chứa đựng đầy tính hiện thực của anh hùng, chiến công; nhân văn, đạo đức; sự thông minh tuyệt vời và năng lực sáng tạo không giới hạn. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; biểu hiện tập trung nhất về chiều cao, chiều sâu, diện rộng các giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc và nhân loại tiến bộ. Người là hình mẫu về nhiều mặt để các thế hệ con người học tập, noi gương và phát triển các giá trị cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mọi hoạt động vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghiã trong tình hình mới.

 

Trong tính phong phú về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đề cập một vấn đề thiết thực: Đội ngũ nhà báo Quân đội nguyện suốt đời học tập đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì Người vừa là lãnh tụ vĩ đại, vừa là Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân và hơn thế cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt còn được mang danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không”(1) .Với tư cách là một nhà báo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự trau dồi đạo đức, phong cách của người chiến sĩ trên mặt trận báo chí và chính Người đã làm nên một hình mẫu cho các thế hệ báo chí của nước nhà.

 

1. Đội ngũ nhà báo Quân đội rất tự hào được kế tục sự nghiệp báo chí: đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 

Hoạt động báo chí, viết các tác phẩm để đăng tải trên sách, báo và làm nhà báo không phải là mục đích tự thân, mà đó là những phương tiện cần thiết để Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện mục tiêu cao đẹp: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp không có áp bức bóc lột, giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh. Trên góc độ đạo đức, Bác Hồ đã viết những điều mắt thấy, tai nghe làm rung động lương tâm mình: “Trong xã hội có giai cấp bóc lột, thống trị, chỉ có lợi ích cá nhân của một số ít người thuộc giai cấp thống trị là được thoả mãn, còn lợi ích cá nhân của quần chúng lao động thì bị giày xéo”.(2) Từ đó, cùng với các hoạt động tuyên truyền, lãnh đạo, tổ chức thực tiễn cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã khai sinh ra báo chí cách mạng, coi báo chí như một thứ vũ khí sắc bén để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người. Người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của báo chí cách mạng trong hơn 80 năm qua. Từ năm 1919 đến khoảng đầu năm 1930, tinh thần cách mạng và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động báo chí hướng đến tố cáo, lên án sự tha hoá, tính vô nhân đạo của thực dân Pháp và sự mục nát, lạc hậu của chế độ phong kiến tay sai trung thành của quân xâm lược ngoại bang. Nếu tính cả quá trình hoạt động cách mạng, thì đã có hơn 2000 bài báo của Bác được đăng tải trên các báo, tạp chí khác nhau và chính Người đã sáng lập một số tờ báo ở nước ngoài và trong nước. Dù là chủ bút, tác giả của báo chí, hay trên với cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh thường quan niệm:nhà báo trước hết là người cán bộ cách mạng phải suốt đời đấu tranh vì sự nghiệp của Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng và tận tụy phục vụ nhân dân. Do vậy “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”(3). Các nhà báo Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội nuôi dưỡng, đào tạo, cung cấp những phương tiện cần thiết để hoạt động báo chí, nguyện tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác nói chung và sự nghiệp báo chí cách mạng nói riêng.

 

2. Các nhà báo Quân đội tiếp tục học tập và thấm nhuần sâu sắc đạo đức chính trị của nhà báo Hồ Chí Minh vào mọi hoạt động báo chí trong điều kiện hiện nay.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc…, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hoà bình thế giới”(4). Để thực hiện di huấn của Người, những người làm báo chí trong quân đội phải có một phẩm chất đạo đức toàn diện, trong đó bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp có vị trí cực kỳ quan trọng. Đạo đức chính trị của báo chí cách mạng trước hết thể hiện ở sự khách quan, khoa học, trung thực, có chí khí dũng cảm, kiên cường để phản ánh, ủng hộ cái đúng, làm rõ chân lý và thực tế, đấu tranh không khoan nhượng với cái sai. Đạo đức chính trị của đội ngũ báo chí cách mạng được xây dựng trên nền tảng thế giới quan khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong đó chứa đựng trí tuệ khoa học cao và tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp vô sản. Thực tế lịch sử cũng đã chứng kiến, các lãnh tụ vĩ đại, thiên tài lỗi lạc như C.Mác, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh đều tham gia cách mạng từ hoạt động báo chí tiến bộ. Ngày nay, lôgíc phát triển có thể không còn theo quy luật đó, nhưng các vị tiền bối đã để lại cho những người làm báo cách mạng thế hệ sau một tấm gương phản chiếu để tự ngắm. Với tư cách là một nhà báo chân chính, Bác Hồ đã dạy chúng ta: “Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người”(5).

 

Để học tập, theo gương Bác nhằm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của báo chí trong tình hình của thế giới đầy biến động phức tạp với sự tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường; sự cạnh tranh song phương, đa phương sau hội nhập; sự chống phá của các lực lượng thù địch. Đó chính là những thách thức lớn về trí tuệ khoa học, về các giá trị đạo đức, pháp lý, văn hoá mà đội ngũ các nhà báo Quân đội phải vượt qua và tiến tới. Đồng thời, mọi hoạt động báo chí của Quân đội còn phải bám sát yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Mặt khác, phải nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chuẩn bị cuộc chiến tranh nhân dân phát triển chống lại chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện hoà bình để đất nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Các nhiệm vụ chính trị quan trọng đó đòi hỏi hoạt động báo chí phải có chất lượng tốt hơn, đội ngũ nhà báo phải phấn đấu toàn diện về trình độ khoa học, phẩm chất đạo đức và năng lực nghiệp vụ để báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân như Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) đã chỉ ra.

 

3. Các nhà báo Quân đội tiếp tục nghiên cứu học tập, vận dụng phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Trên cương vị là nhà báo, là Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến các yêu cầu đối với người làm báo. Trước hết, nhà báo phải có trình độ mọi mặt để hiểu biết vấn đề định viết; phải hoà đồng trong quần chúng nhân dân, lăn lộn với thực tiễn sống động để nắm bắt tính thời sự, dự kiến được nhu cầu đọc của nhân dân. Bác dạy: “Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ. Trái lại là các bạn chưa thành công”(6). Tư tưởng đó của Người vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn đối với người viết báo hiện nay. Vì hiện nay còn không ít nhà báo, bài báo chỉ để vừa lòng cá nhân, thậm chí vì lợi ích cục bộ, nhỏ nhoi, do sự thấp kém về lý trí và sự hèn yếu về chí khí của người viết báo. Kế đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người viết báo như bà đỡ của cái mới, không bao giờ có lòng vị tha đối với những gì đã lỗi thời, lạc hậu. Người nhắc nhở: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội”(7). Đối với kẻ thù, bài báo phải là vũ khí sắc bén để vạch trần bản chất phản động về chính trị, tội ác chống nhân dân, chống tiến bộ xã hội của kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã thường xuyên quan tâm đến hình thức thể hiện, lôgíc kết cấu, tính thuyết phục của một bài báo. Đã không ít lần Bác Hồ nhắc nhở về vấn đề này và có lần Người chỉ rõ: “Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mọi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”(8). Các yêu cầu về phong cách, nghệ thuật viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khái quát trên đây mãi mãi là những bài học lớn cho đội ngũ nhà báo cách mạng nói chung, báo chí Quân đội nói riêng. Hoạt động báo chí trong quân đội cần quán triệt sâu sắc những vấn đề có tính nguyên tắc trong viết báo: Viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì, cần suy nghĩ và hành động thế nào? Vì tất cả những vấn đề đó đều có quan hệ trực tiếp đến đạo đức và tài năng của người làm báo. Thực hiện yêu cầu đó không phải dễ, nhưng mỗi nhà báo Quân đội là một chiến sĩ, chắc chắn các yêu cầu đó đã và sẽ được đi vào cuộc sống ngày càng tốt hơn.

 

Tóm lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại, Người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang, mà còn là người thầy, người đồng nghiệp của báo chí cách mạng. Chúng ta rất tự hào vừa là con cháu của người, vừa là những học trò của Bác kính yêu trong lĩnh vực báo chí. Mỗi nhà báo Quân đội nguyện suốt đời học tập đạo đức và phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp báo chí của Đảng, của dân tộc trước yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. /.

 

Nguồn tin: Chi hội Nhà báo Thông tấn báo chí Quân đội-TG
Các tin mới
Ký ức báo chí xưa (02/03/2015 08:55)
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật