Văn bản pháp quy
Cá nhân có đăng ký thi đua mới được xét công nhận danh hiệu thi đua (28/05/2008 16:15)

Ngày 31/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký ban hành Thông tư 01/2007/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 

Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ tiên tiến" được xét công nhận mỗi năm một lần vào thời điểm kết thúc năm cho các cá nhân. Trong năm, cá nhân có đăng ký thi đua nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được xét công nhận danh hiệu. Đó là những cá nhân đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, công tác, được bình chọn trong số những người hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" được xét công nhận mỗi năm một lần vào thời điểm kết thúc năm cho các cá nhân đạt cả 2 tiêu chuẩn: Là lao động tiên tiến hoặc chiến sỹ tiên tiến; Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc có các giải pháp hữu ích... được Hội đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) cấp cơ sở xét công nhận.

Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố" chỉ xét chọn từ những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, trong số những cá nhân đã 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" phong tặng cho các cá nhân tiêu biểu có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc có giải pháp công tác mang lại hiệu quả cao, trong số những cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố và thành tích, sáng kiến của cá nhân này ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc.

Thông tư cũng đưa ra tiêu chuẩn cho các Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động xuất sắc", "Đơn vị tiên tiến", "Đơn vị quyết thắng"; Danh hiệu "Gia đình văn hóa", "thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa", "Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", "Cờ thi đua của Chính phủ".

Tiêu chuẩn khen thưởng

Tiêu chuẩn khen thưởng được quy định cụ thể cho từng mức hạng, từng loại hình thành tích tương ứng với kết quả đạt được; thành tích đạt được nhiều, công lao đóng góp lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng thì mức hạng khen thưởng cao; không nhất thiết phải theo tuần tự từ mức thấp rồi mới đến mức cao; không cộng dồn thành tích đã khen của nhiều lần trước để nâng mức khen lần sau; không nhất thiết lần sau mức khen phải cao hơn lần trước...

Tập thể có quy mô lớn gồm nhiều đơn vị thành viên, không thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Cờ thi đua hàng năm thì tập thể đó phải căn cứ vào thành tích của các đơn vị thành viên để xem xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại.

Về cách tính thời gian giữ chức vụ để xét quá trình cống hiến của cá nhân được thống nhất như sau: Khái niệm "1 nhiệm kỳ" chức vụ nói chung được hiểu là 5 năm. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiệm kỳ kéo dài (hoặc ngắn hơn), do vậy đối với các trường hợp trong Nghị định 121/2005/NĐ-CP không quy định số năm cụ thể, được quy định thống nhất như sau: thời gian giữ chức vụ 1 nhiệm kỳ là thời gian giữ chức vụ từ 3-5 năm, thời gian giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ từ 8-10 năm, thời gian giữ chức vụ 3 nhiệm kỳ từ 13-15 năm. Riêng cấp ủy Đảng trước đây quy định 2,5 năm/1 nhiệm kỳ, được giữ như quy định cũ.

Các tin mới
Các tin đã đăng
Chỉ thị 4142-CV/ VPTW (28/05/2008 15:55)
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật