Văn bản Hội nhà báo Việt Nam
Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam (06/04/2017 21:59)
Ngày 30/3/2017, Chủ tịch HNBVN đã ký quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Dưới đây là nội dung Quyết định.

        HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số: 534/QĐ-HNBVN                                             Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017
 

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý
vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam


CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt;
Căn cứ đề nghị của Ban Tổ chức học tập Luật Báo chí 2016; xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam về việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức học tập Luật Báo chí 2016; xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Chánh Văn phòng Hội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Điều 2. Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam các cấp căn cứ quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

 

Nơi nhận:                                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Như điều 2;
- Thường trực Thường vụ;
- Các đơn vị CQTƯ Hội                                                                                                Đã ký
- Lưu VP, BKT.                                                                                                        

 


                                                                                                                                    THUẬN HỮUQUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ
VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-HNBVN ngày 30 tháng 3 năm 2017
của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam)

 

Chương I. :
TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Điều 1. Cơ cấu tổ chức:
- Hội Nhà báo Việt Nam thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức), nhằm bảo đảm cho việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam nghiêm chỉnh và hiệu quả; phù hợp với Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.
- Hội đồng gồm 2 cấp: cấp Trung ương và cấp tỉnh, Thành phố, Liên chi hội, Chi hội trực thuộc (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh).
1. Hội đồng Trung ương
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký quyết định thành lập Hội đồng gồm các ông, bà là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, cơ quan báo chí, các Ủy viên Ban thường vụ, các cơ quan chuyên môn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Hội đồng cấp tỉnh
a) Tỉnh, thành phố:
-Hội đồng gồm đại diện các ông, bà (là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam) đang là lãnh đạo tại các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan báo chí: Báo Đảng tỉnh, Đài PT-TH tỉnh; Trưởng phòng Báo chí xuất bản Sở Thông tin & Truyền thông…
b) Liên chi hội, Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam:
- Hội đồng gồm các ông, bà là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là lãnh đạo Liên chi hội, Chi hội; lãnh đạo cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể như: thanh niên, công đoàn, thanh tra nhân dân.
-Thường trực của Hội đồng: Ban Kiểm tra, phụ trách kiểm tra.
- Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ký quyết định thành lập theo đề nghị của Hội Nhà báo cấp tỉnh.

 

Điều 2: Quan hệ công tác:
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch Hội Nhà báo cấp tỉnh, Liên chi hội, thư ký Chi hội trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, thành lập và điều hành các công việc của Hội đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực của Hội đồng giúp việc Chủ tịch Hội đồng giải quyết cụ thể các vụ việc theo quy trình. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý báo cáo Hội đồng Trung ương quyết định.

Điều 3: Thường trực của Hội đồng (cấp Trung ương) gồm:
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch; Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin & Truyền thông; Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam.
- Cơ quan Thường trực Hội đồng: Ban kiểm tra Hội Nhà báoViệt Nam
- Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Việc thay đổi nhân sự là thường xuyên. Hội đồng các cấp đề nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn y.

Chương II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM

Điều 4: Trách nhiệm, quyền hạn:
1. Trách nhiệm
Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp Trung ương và cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên;
b) Tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm Luật Báo chí 2016, Điều lệ Hội, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
2. Quyền hạn
Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam có quyền hạn sau: Theo dõi, ngăn chặn và xử lý những hành vi của hội viên vi phạm quy định Điều lệ Hội và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
a) Hội đồng Trung ương:
- Tiếp thu đề nghị của Hội đồng cấp tỉnh, Liên chi hội, Chi hội; trao đổi ý kiến trong Thường trực Hội đồng, Hội đồng và quyết định xử lý kỷ luật ở mức khai trừ và thu hồi thẻ hội viên.
- Xử lý kỷ luật khai trừ và thu thẻ hội viên trực tiếp nếu vi phạm đó là nghiêm trọng, tổn hại uy tín báo chí Việt Nam.
- Quyết định khai trừ và thu thẻ hội viên khi người vi phạm đã bị Bộ Thông tin & Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo.
b) Hội đồng cấp tỉnh, Liên chi hội, Chi hội:
- Phát hiện sai phạm, tiếp thu phản ánh, tố cáo, yêu cầu đương sự làm kiểm điểm, tổ chức họp Hội đồng xem xét và kết luận.
- Ra văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng Trung ương quyết định xử lý kỷ luật ở mức khai trừ và thu hồi thẻ hội viên.
- Ký các quyết định: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo.
- Theo dõi việc sửa chữa vi phạm, kết luận tiến bộ và đề nghị xóa hình thức kỷ luật.

Chương III
CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Điều 5: Phạm vi áp dụng:
- Trong hệ thống tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam.
- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Điều 6: Đối tượng áp dụng:
Vi phạm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam phải chịu một số hình thức kỷ luật sau:
1. Phê bình
2. Khiển trách.
3. Cảnh cáo
4. Khai trừ, thu hồi thẻ hội viên
* Lưu ý:
- Đối với hội viên bị phê bình: Thông báo nội bộ cơ sở hội viên sinh hoạt;
- Đối với hội viên bị khiển trách: Sau 6 tháng, Hội đồng phải tổ chức nhận xét sự tiến bộ của đương sự;
- Đối với hội viên bị cảnh cáo: Sau 1 năm, Hội đồng phải tổ chức nhận xét sự tiến bộ của đương sự;
- Đối với hội viên bị xử lý khai trừ, thu thẻ hội viên, Hội đồng làm văn bản đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo.
- Trường hợp Bộ Thông tin & Truyền thông đã thu thẻ nhà báo, Hội đồng quyết định khai trừ và thu hồi thẻ hội viên.
- Trong trường hợp cùng một vụ việc, có người vi phạm chưa phải là hội viên, xử lý như sau: Hội đồng ra văn bản đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin & Truyền thông xử lý theo quy định của luật pháp.

 

Chương IV
THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 7: Chế độ thông tin, báo cáo:
1. Chế độ thông tin
Hội đồng các cấp thực hiện chế độ thông tin trong việc phát hiện, tiếp nhận và xử lý theo tuyến để phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời
Các kết luận, quyết định của Hội đồng cấp Trung ương đều được công bố tại Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.
2. Chế độ báo cáo:
Định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất, Hội đồng cấp tỉnh và tương đương có báo cáo công tác với Hội đồng Trung ương.
Điện thoại: 02439346085 – 0913581857 - 0912027134
Email: Bankiemtrahnbvn@gmail.com
Thường trực Hội đồng có báo cáo tổng kết tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác hằng năm của Hội Nhà báo Việt Nam.
Báo cáo công tác xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam được gửi tới các cơ quan ban ngành hữu quan để báo cáo và phối hợp thực hiện.

 

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Hiệu lực và điều khoản thi hành:
Quy chế này thực hiện tại Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam các cấp.
Căn cứ Quy chế, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo các tỉnh và tương đương, thư ký các Chi hội trực thuộc triển khai thực hiện
Trong quá trình thực hiện cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng sẽ thảo luận thống nhất trình Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam quyết định
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

Nguồn tin: hnbvn
Các tin mới
Các tin đã đăng
Xem tin theo ngày:  
Tin nổi bật